Một số hoạt động hợp tác của CIRD

CIRD đã và đang thực hiện một số hoạt động phối với:

   i.        Hội đồng Tiền lương quốc gia;

   ii.       Ủy ban Quan hệ lao động;

   iii.       Ủy ban Năng suất lao động;

   iv.       Viện Công nhân – Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam).

            Về Hợp tác quốc tế, CIRD tham gia hợp tác với:

   i.         Dự án ASEAN – Nhật Bản;

   ii.        Better Work;

   iii.        Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện của USAID (USAID GIG)

             ...


Warning: file_put_contents(./log/1579501057_596_431.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91