Tuyên bố năm 1998 và 8 công ước cơ bản của ILO

Trân trọng giới thiệu ấn phẩm song ngữ: "T uyên bố 1998 của ILO về Những nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động và những Công ước cơ bản của Tổ chức Lao động quốc tế"

Hội nghị lao động quốc tế lần thứ 86 họp tại Geneve tháng 6 năm 1998 đã thông qua  Tuyên bố về các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động , xác định bốn nguyên tắc và quyền cơ bản của người lao động, bao gồm: quyền tự...

Xem thêm

Tuyên bố năm 1998 và 8 công ước cơ bản của ILO

Trân trọng giới thiệu ấn phẩm song ngữ: "T uyên bố 1998 của ILO về Những nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động và những Công ước cơ bản của Tổ chức Lao động quốc tế"

Quan hệ lao động và môi trường kinh doanh ở Việt Nam

Cuốn sách nghiên cứu những đặc điểm, những thay đổi và nhiều vấn đề mới về QHLĐ cũng như vai trò của các đối tác xã hội ở Việt Nam trong điều kiện Việt Nam hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới. 

Sách: “Các nguyên lý quan hệ lao động”

Cuốn sách được biên soạn ngắn gọn và tổng hợp dựa trên cơ sở tham khảo nhiều tài liệu nước ngoài như: các giáo trình quan hệ lao động của các trường đại học nổi tiếng trên thế giới, tài liệu của các tổ chức quốc tế,...

Nâng cao năng lực hoạt động của liên đoàn lao động huyện, công đoàn khu công nghiệp đáp ứng yêu cầu mới

Cuốn sách được biên soạn dựa trên kết quả nghiên cứu đề tài “Nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới" do đoàn ch...

Sách: "Mô hình quan hệ lao động ở Việt Nam"

Kinh nghiệm  thế giới cho thấy mỗi quốc gia, mỗi nền kinh tế đều hình thành nên một hệ thống QHLĐ phù hợp với nền kinh tế đó. Trong bối cảnh  sửa đổi, bổ sung Bộ luật lao động và Luật công đoàn, v iệc  xây ...

Công đoàn và quan hệ lao động trong bối cảnh kinh tế thị trường tại Việt Nam

" Công đoàn và quan hệ lao động trong bối cảnh kinh tế thị trường tại Việt Nam"  có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp thông tin và kinh nghiệm thực tiễn có giá trị tham khảo tốt cho quá trình đổi mới tổ chức, nội dung và ...

Thủ tục hòa giải và trọng tài các tranh chấp lao động

Cuốn sách “Thủ tục hòa giải và trọng tài các tranh chấp lao động” nhằm đưa ra so sánh về các hệ thống hòa giải và trọng tài trong tranh chấp lao động của các quốc gia khác nhau. Cuốn sách có bổ sung thêm một vài nghiên cứu so s...

Pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động tập thể: Kinh nghiệm một số nước đối với Việt Nam

Mặc dù Bộ luật lao động 2012 và luật công đoàn 2012 đã được ban hành và có hiệu lực song hiện tượng tranh chấp lao động tập thể vẫn tồn tại ở một số doanh nghiệp và có xu hướng gia tăng.

Giới thiệu pháp luật về quan hệ lao động của một số nước trên thế giới

Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động đã tiến hành sưu tầm, biên dịch và xuất bản cuốn tài liệu tham khảo: “Giới thiệu pháp luật về quan hệ lao động của một số nước trên thế giới”

Những công ước và khuyến nghị của Tổ chức Lao động quốc tế về quan hệ lao động

Nhóm nghiên cứu của Trung tâm Hỗ trợ phát triển Quan hệ lao động đã tiến hành sưu tầm, biên tập và cho ra đời cuốn sách: “Những Công ước và Khuyến nghị của Tổ chức lao động quốc tế về quan hệ lao động” như một tài li...


Warning: file_put_contents(./log/1573985026_48_598.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91