Phát triển doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

   

Kinh tế Việt Nam đã bước vào giai đoạn phát triển mới khi nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới với nhiều cơ hội mới mở ra cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, tr...

Xem thêm

Khai thác lợi thế từ Cộng đồng Kinh tế ASEAN

AEC gồm có 4 hiệp định là ATIG (hàng hóa di chuyển tự do), AFAS (dịch vụ di chuyển tự do), ACIA (vốn di chuyển tự do/đầu tư tự do) và MNP (nhà đầu tư/người lao động chuyên môn di chuyển tự do) tạo nên một thị trường chung và không...

Thiết lập và vận hành các kênh đối thoại tại nơi làm việc

Các hình thức đối thoại cơ bản bao gồm: thông tin, tham vấn hoặc thương lượng. Các nguyên tắc đối thoại cần lưu ý: đối thoại phải xoay quanh các nội dung thật và xuất phát từ lợi ích thực sự của các bên; kênh đối th...

Quan hệ lao động và môi trường kinh doanh ở Việt Nam

Cuốn sách nghiên cứu những đặc điểm, những thay đổi và nhiều vấn đề mới về QHLĐ cũng như vai trò của các đối tác xã hội ở Việt Nam trong điều kiện Việt Nam hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới. 

Sách: “Các nguyên lý quan hệ lao động”

Cuốn sách được biên soạn ngắn gọn và tổng hợp dựa trên cơ sở tham khảo nhiều tài liệu nước ngoài như: các giáo trình quan hệ lao động của các trường đại học nổi tiếng trên thế giới, tài liệu của các tổ chức quốc tế,...

Giải quyết tranh chấp lao động, đình công

Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động: Dựa trên lợi ích thực sự của mỗi bên; Tôn trọng và ưu tiên tối đa quyền tự quyết của mỗi bên; Tuân thủ trình tự và thủ tục pháp luật quy định; Gắn với những biện pháp nhằm ...

Vấn đề Quan hệ lao động theo "Điểm lại Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam" - World Bank

Hệ thống quan hệ lao động tại Việt Nam có phản ánh các tồn tích của thời kỳ kinh tế kế hoạch tập trung?  Tổng LĐLĐ và các tổ chức công đoàn trực thuộc đảm trách nhiều vai trò khác nhau song không thống nhất với nhau dẫn ...

Chính sách nâng cao đời sống cho NLĐ trong KCN - KKT góp phần xây dựng QHLĐ hài hòa

K hó khăn về nhà ở, v ăn hóa đời sống nghèo nàn, t hiếu chỗ gửi trẻ ... là những vấn đề quan trọng mà NLĐ làm việc tại các KCN phải đối mặt hàng ngày. Trong khi đó, các chính sách hỗ trợ,  chăm lo đời sống NLĐ vẫn cò...

Nâng cao năng lực hoạt động của liên đoàn lao động huyện, công đoàn khu công nghiệp đáp ứng yêu cầu mới

Cuốn sách được biên soạn dựa trên kết quả nghiên cứu đề tài “Nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới" do đoàn ch...

Một số tác động của việc gia nhập TPP đối với lao động và Công đoàn ở Việt Nam

Cho đến thời điểm này, tiến trình đàm phán vẫn chưa kết thúc và nội dung đàm phán vẫn chưa được công kha. Theo thông tin nội bộ, tiến trình đàm phán còn vướng mắc ở nhiều điểm, trong đó vấn đề về lao động là điểm quan tr...

Bàn về hài hòa trong quan hệ lao động

Những vấn đề trọng yếu của QHLĐ như v iệc làm, tiền lương, lợi ích kinh tế thường phát sinh mâu thuẫn và đình công,  đã được các quốc gia công nghiệp trải qua hàng trăm năm, nhưng VN vẫn đang đi những đoạn đầu tiên.


Warning: file_put_contents(./log/1573801675_2604_552.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91