Tổng quan về CIRD

Quan hệ lao động trong kinh tế thị trường được xây dựng trên nhu cầu hợp tác giữa người lao động và người sử dụng lao độngMối quan hệ này luôn tồn tại sự khác biệt về quyền lợi.
 
Để các bên đạt được điểm cân bằng, hài hòa lợi ích thì đối thoại và thương lượng là cơ chế hữu hiệu. Do đối thoại và thương lượng mang tính tự nguyện nên không thể dùng bộ máy quản lý nhà nước để can thiệp trực tiếp vào hoạt động này.
 
Vì vậy, cần có bộ máy thực hiện chức năng hỗ trợ các bên đối thoại, thương lượng một cách có hiệu quả. Cơ quan hỗ trợ đó phải là một cơ quan nhà nước bởi chỉ có cơ quan nhà nước mới đủ uy tín đối với cả hai bên để đóng vai trò là bên trung lập, khách quan giúp hai bên vượt qua cách biệt, tiến tới thỏa thuận.
 
Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, ngày 05/02/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 151/QĐ-TTg thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển Quan hệ lao động trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với chức năng là đơn vị sự nghiệp công phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước về quan hệ lao động.
 
Những nhiệm vụ chính của Trung tâm gồm:
1.  Thực hiện vai trò trung gian trong hoạt động đối thoại, thương lượng giữa các bên trong QHLĐ;
2.  Hỗ trợ kỹ thuật trong đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLĐTT, giải quyết tranh chấp lao động theo yêu cầu;
3.  Tư vấn về các giải pháp, mô hình phát triển QHLĐ, phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động; Tư vấn việc xây dựng và thực hiện các đề án, dự án về QHLĐ;
4.  Theo dõi, phân tích, dự báo tình hình và xu hướng phát triển QHLĐ; Xây dựng cơ sở dữ liệu và thông tin về QHLĐ;
5.  Thực hiện các hoạt động hỗ trợ như: Tập huấn, bỗi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLĐTT; Biên soạn tài liệu về kỹ năng đối thoại, thương lượng, TƯLĐTT và các hình thức tham vấn trong QHLĐ;
6.  Thực hiện hợp tác quốc tế, tổ chức các hoạt động dịch vụ liên quan đến lao động và QHLĐ.


Warning: file_put_contents(./log/1579503862_7252_401.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91