Bình Dương: Hội thảo tham vấn về chính sách pháp luật liên quan đến quan hệ lao động

Ngày 25/8/2017, tại Bình Dương, Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động đã phối hợp với Dự án Việc làm tốt hơn (Better Work Việt Nam) tổ chức Hội thảo tham vấn về chính sách pháp luật liên quan đến quan hệ lao động. ...

Xem thêm

Đánh giá độc lập giữa kỳ Dự án quan hệ lao động Việt Nam – ILO (Pha 2)

Nhìn chung chuyên gia và các bên đều đánh giá hoạt động của Dự án là hiệu quả, mặc dù còn nhiều hoạt động chưa đảm bảo về mặt tiến độ và sẽ có những khuyến nghị nhằm điều chỉnh Dự án cho phù hợp hơn với nguồn lực ...

Dự án QHLĐ Việt Nam - ILO, quá trình 5 năm hoạt động

Dự án quan hệ lao động Việt Nam - ILO, quá trình 5 năm hoạt động Sau hơn 20 năm đổi mới, từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, VN đã nỗ lực trong việc chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. T...

Dự án VN – ILO về QHLĐ

Dự án hợp tác Việt Nam – ILO về Hỗ trợ Quan hệ lao động và Sửa đổi Luật lao động Việt Nam.


Warning: file_put_contents(./log/1579498779_4035_684.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91