Kết thúc Dự án Quan hệ lao động Việt Nam - ILO giai đoạn 2013 - 2016

Dự án "Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, cơ chế xác định tiền lương, năng lực và các thể chế thực thi pháp luật lao động tại Việt Nam" gọi tắt là Dự án Quan hệ lao động Việt Nam - ILO đã có buổi họp ban chỉ đạo tại Kh...

Xem thêm

Đánh giá độc lập giữa kỳ Dự án quan hệ lao động Việt Nam – ILO (Pha 2)

Nhìn chung chuyên gia và các bên đều đánh giá hoạt động của Dự án là hiệu quả, mặc dù còn nhiều hoạt động chưa đảm bảo về mặt tiến độ và sẽ có những khuyến nghị nhằm điều chỉnh Dự án cho phù hợp hơn với nguồn lực ...

Dự án QHLĐ Việt Nam - ILO, quá trình 5 năm hoạt động

Dự án quan hệ lao động Việt Nam - ILO, quá trình 5 năm hoạt động Sau hơn 20 năm đổi mới, từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, VN đã nỗ lực trong việc chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. T...

Dự án VN – ILO về QHLĐ

Dự án hợp tác Việt Nam – ILO về Hỗ trợ Quan hệ lao động và Sửa đổi Luật lao động Việt Nam.


Warning: file_put_contents(./log/1498745838_0857_955.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91