Tiền lương phải được coi là giá cả sức lao động

  Trong quan hệ lao động, tiền lương có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với người lao động. Tiền lương được trả đúng theo sức lao động là động lực kích thích người lao động làm việc hiệu quả hơn. Vấn đề tiền lươn...

 Những bất cập...   Thực tế, sự tác động qua lại giữa chính sách tiền lương phù hợp với năng suất, chất lượng, hiệu quả sẽ là yếu tố ổn định và phát triển kinh doanh, xây dựng được mối quan hệ lao động hài h...

Xem thêm


Warning: file_put_contents(./log/1566510894_7026_540.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91