Hội thảo tham vấn về chính sách pháp luật có liên quan đến QHLĐ

     

Nhằm hoàn thiện khung khổ pháp luật về quan hệ lao động, Bộ LĐTB&XH được giao xây dựng Dự thảo Bộ luật lao động sửa đổi, trong đó có nhiều nội dung mới liên quan đến quan hệ lao động. Để có thêm căn cứ thực tiễn xây d...

Xem thêm

Đánh giá độc lập giữa kỳ Dự án quan hệ lao động Việt Nam – ILO (Pha 2)

Nhìn chung chuyên gia và các bên đều đánh giá hoạt động của Dự án là hiệu quả, mặc dù còn nhiều hoạt động chưa đảm bảo về mặt tiến độ và sẽ có những khuyến nghị nhằm điều chỉnh Dự án cho phù hợp hơn với nguồn lực ...

Dự án QHLĐ Việt Nam - ILO, quá trình 5 năm hoạt động

Dự án quan hệ lao động Việt Nam - ILO, quá trình 5 năm hoạt động Sau hơn 20 năm đổi mới, từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, VN đã nỗ lực trong việc chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. T...


Warning: file_put_contents(./log/1503557327_3889_301.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91