Tìm kiếm
30/KH-TLĐ 26/03/2014 Kế hoạch 30/KH-TLĐ ngày 26/03/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc nghiên cứu, xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành về “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động”
343/HD-TLĐ 25/03/2014 Hướng dẫn 343/HD-TLĐ ngày 25/03/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam trong công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn
305/HD-TLĐ 19/03/2014 Hướng dẫn 305/HD-TLĐ ngày 19/03/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện quyền và trách nhiệm của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở
130/TLĐ 11/02/2014 Công văn 130/TLĐ ngày 11/02/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chỉ đạo điểm thành lập CĐCS bằng phươgn thức mới theo quy định của ĐL CĐVN
1833/TLĐ 04/12/2013 Công văn 1833/TLĐ ngày 04/12/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công đoàn tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
1803/HD-TLĐ 29/11/2013 Hướng dẫn 1803/HD-TLĐ ngày 29/11/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc đóng phí công đoàn
1936/QĐ-TLĐ 29/11/2013 Quyết định 1936/QĐ-TLĐ ngày 29/11/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc quy định khen thưởng, xử phạt thu, nộp tài chính công đoàn
1935/QĐ-TLĐ 29/11/2013 Quyết định 1935/QĐ-TLĐ ngày 29/11/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn tài chính công đoàn
1755/HD-TLĐ 20/11/2013 Hướng dẫn 1755/HD-TLĐ ngày 20/11/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
1468/CTr-TLĐ 09/10/2013 Chương trình 1468/CTr-TLĐ ngày 09/10/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thoả ước lao động tập thể

Warning: file_put_contents(./log/1579497943_9735_927.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91