Tìm kiếm
38/NQ-CP 25/04/2017 Nghị quyết 38/NQ-CP chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”
153/2016/NĐ-CP 14/11/2016 Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
47/2016/NĐ-CP 26/5/2016 Nghị định 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
688/BLĐTBXH-LĐTL 8/3/2016 Công văn số 688/BLĐTBXH-LĐTL ngày 8/3/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng
06/2016/QĐ-UBND 04/03/2016 Quyết định 06/2016/QĐ-UBND ngày 4/3/2016 của UBND Tp.HCM về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hoà giải viên lao động
14/2017/NĐ-CP 17/02/2016 Nghị định 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
14/2017/NĐ-CP 17/02/2016 Nghị định 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
14/2017/NĐ-CP 17/02/2016 Nghị định 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
09/NQ-CP 02/02/2016 Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2016 của Chính phủ về việc ký "Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương"
145/QĐ-TTg 20/01/2016 Quyết định 145/QĐ-TTg ngày 20/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Warning: file_put_contents(./log/1579504244_4152_186.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91