Nghị định số 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động

Cập nhật lúc: 26-01-2015 09:59:59

Ngày 11/11/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm việc ở DN, HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo HĐLĐ.

Nội dung của Nghị định như sau:

Điều 1 và Điều 2 quy định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

Điều 3 quy định mức lương tối thiểu vùng. Trong đó, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với DN như sau: mức 3.100.000 đồng/tháng áp dụng đối với DN hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I; mức 2.750.000 đồng/tháng áp dụng đối với DN hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II; mức 2.400.000 đồng/tháng áp dụng đối với DN hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III và mức 2.150.000 đồng/tháng áp dụng đối với DN hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

Điều 4 quy định  nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn.

Điều 5 quy định áp dụng mức lương tối thiểu vùng. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 3 là mức thấp nhất làm cơ sở để DN và NLĐ thoả thuận và trả lương. Căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 3 và các nội dung thoả thuận trong HĐLĐ đối với NLĐ, thoả ước lao động tập thể hoặc quy chế của DN, DN phối hợp với BCH CĐCS và NLĐ để thoả thuận, xác định mức điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương, mức lương ghi trong HĐLĐ. Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này, DN không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ lương khi NLĐ làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại. Các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng do DN quy định thì thực hiện thoả thuận theo HĐLĐ, thoả ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của DN.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015, thay thế Nghị định 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ.

Tải văn bản: 103/2014/NĐ-CP

Tin liên quan

Warning: file_put_contents(./log/1573985652_5766_722.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91