Nghị định số 98/2014/NĐ-CP quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

Cập nhật lúc: 26-01-2015 09:54:01

Ngày 24/10/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2014/NĐ-CP quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. 

Nội dung của Nghị định như sau:

Nghị định quy định: (i) thành lập tổ chức Đảng Cộng sản VN, các tổ chức chính trị - xã hội (gồm: Công đoàn VN, Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM, Hội Cựu Chiến binh VN); (ii) trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện để NLĐ có nhu cầu, hoặc mong muốn được thành lập và tham gia hoạt động tại các tổ chức đó khi có đủ điều kiện theo quy định (Điều 1).

Đối tượng áp dụng (Điều 2) bao gồm: (1) công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, công ty được chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp của các tổ chức Đảng và của các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài; (2) doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài không đăng ký lại theo Nghị định 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ; (3) hợp tác xã; (4) người quản lý doanh nghiệp và NLĐ. 

Về nguyên tắc, điều kiện thành lập được quy định tại Điều 3. Trong đó, doanh nghiệp có nghĩa vụ tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi để NLĐ thành lập, tham gia hoạt động trong tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp.

Điều 4 và Điều 5 quy định cụ thể thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp.

Điều 6, Điều 7 và Điều 8 quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị xã hội và doanh nghiệp.

Điều 9 quy định về tổ chức thực hiện.

 

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2014.

Tải văn bản: 98/2014/NĐ-CP


Warning: file_put_contents(./log/1574464972_2714_240.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91