Thông tư số 27/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc cơ quan QLNN về LĐ lấy ý kiến tổ chức đại diện NLĐ, tổ chức đại diện NSDLĐ ở địa phương trong việc xây dựng chính sách, PL về LĐ và những vấn đề về QHLĐ

Cập nhật lúc: 26-01-2015 09:56:21

Căn cứ Nghị định số 53/2014/NĐ-CP ngày 26/05/2014 của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH ban hành Thông tư số 27/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/10/2014 hướng dẫn thực hiện việc cơ quan QLNN lấy ý kiến tổ chức đại diện NLĐ, tổ chức đại diện NSDLĐ ở địa phương trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về QHLĐ.

Thông tư quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức lấy ý kiến tổ chức đại diện NLĐ, tổ chức đại diện NSDLĐ ở địa phương của cơ quan quản lý nhà nước về lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về QHLĐ.

Về nguyên tắc lấy ý kiến (Điều 3) phải bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, dân chủ, trung thực, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ, NSDLĐ.

Về nội dung lấy ý kiến (Điều 4) bao gồm: (1) chính sách pháp luật về lao động khi Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH yêu cầu đối với Chủ tịch UBND cấp tỉnh; (2) VBQPPL, văn bản hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chính sách pháp luật về lao động; (3) các giải pháp phát triển QHLĐ, các biện pháp phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động, báo cáo định kỳ về tình hình QHLĐ tại địa phương; (4) những vấn đề theo yêu cầu của UBND cấp tỉnh.

Về hình thức lấy ý kiến (Điều 5) gồm 3 hình thức: văn bản; thông qua tổ công tác, ban chỉ đạo, ban nghiên cứu; thông qua các cuộc họp, hội thảo, diễn đàn, hội nghị tham vấn.

Trách nhiệm lấy ý kiến của UBND cấp tỉnh; trách nhiệm tham gia ý kiến của LĐLĐ cấp tỉnh và tổ chức đại diện NSDLĐ cấp tỉnh được quy định tại Điều 6, Điều 7 và Điều 8.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/11/2014, thay thế Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 21/06/2006.

 
Tải văn bản: 27/2014/TT-BLĐTBXH


Warning: file_put_contents(./log/1574468329_1066_728.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91