Thông tư 19/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 7.4.2014 của CP quy đinh chi tiết thi hành một số điều của BLLĐ về lao động là người giúp việc gia đình

Cập nhật lúc: 14-10-2014 15:01:17

Ngày 15/08/2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 19/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình.

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động và trách nhiệm vật chất.

Về hợp đồng lao động (Mục 2) bao gồm các hướng dẫn về người ký kết hợp đồng lao động; ký kết hợp đồng lao động với NLĐ không biết chữ; trách nhiệm thông báo sử dụng lao động giúp việc gia đình của NSDLĐ; nội dung hợp đồng lao động; thử việc; thời hạn, hình thức báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng; nghĩa vụ của NLĐ và NSDLĐ khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; trách nhiệm của NSDLĐ và NLĐ khi chấm dứt hợp đồng; trách nhiệm thông báo chấm dứt hợp đồng lao động của NSDLĐ.

Về tiền lương (Mục 3) hướng dẫn các nội dung về tiền lương; hình thức, thời hạn trả lương; tiền lương làm thêm giờ; khấu trừ tiền lương.

Về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi (Mục 4) gồm các hướng dẫn về thời giờ làm việc của NLĐ từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi; nghỉ hàng tuần; tiền lương tính trả cho ngày nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, tết.

Về an toàn lao động, vệ sinh lao động, trách nhiệm vật chất (Mục 5) hướng dẫn các nội dung về khám sức khoẻ của NLĐ; trách nhiệm của NSDLĐ khi NLĐ bị tai nạn lao động; bồi thường thiệt hại.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 10 năm 2014.

Tải văn bản: 19/2014/TT-BLĐTBXH


Warning: file_put_contents(./log/1573986900_4122_556.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91