Tham vấn giữa người lao động và người quản lý ở Hàn Quốc và Nhật Bản

Cập nhật lúc: 18-06-2014 15:29:59

1. Hàn Quốc
 
Hội đồng lao động - quản lý (sau đây gọi tắt là Hội đồng) là cơ quan tham vấn (theo quy định của Luật thúc đẩy sự tham gia và hợp tác của NLĐ), thúc đẩy lợi ích của NLĐ và phát triển doanh nghiệp (DN) bền vững thông qua sự tham gia và hợp tác của cả NLĐ và NSDLĐ. Hội đồng phải được thành lập ở tất cả các DN có trên 30 lao động.
Hội đồng là cơ quan hai bên, đại diện quản lý và NLĐ ngang bằng nhau, mỗi bên có thể dao động từ 3 đến 10 thành viên. Hội đồng có nhiệm kỳ 3 năm, phải họp thường xuyên (ít nhất là 3 tháng một lần) và họp đột xuất nếu cần.
- Những vấn đề mà NSDLĐ phải cung cấp thông tin cho Hội đồng, bao gồm: kế hoạch quản lý nói chung và kết quả; kế hoạch sản xuất của từng quý và kết quả, kế hoạch sử dụng lao động, điều kiện kinh tế và tài chính của DN.
- Những vấn đề phải được Hội đồng phán quyết để thực hiện tại nơi làm việc: lập kế hoạch cơ bản để đào tạo nâng cao tay nghề cho NLĐ, thành lập quỹ phúc lợi cho NLĐ, các vấn đề không được giải quyết tại Ủy ban giải quyết khiếu nại, thành lập các ban hợp tác lao động - quản lý.
Các cuộc họp của Hội đồng phải có đa số thành viên của cả hai bên tham gia. Quyết định giải quyết vấn đề nào đó cần có sự nhất trí của ít nhất hai phần ba số thành viên có mặt tại cuộc họp. Luật cũng quy định các điều khoản xử phạt đối với bên nào không thực hiện quyết định của Hội đồng.

2. Nhật Bản
 
Thực tiễn tham vấn lao động - quản lý ở Nhật Bản rất phát triển nhưng không phải là cơ chế bắt buộc theo luật như ở Hàn Quốc. Quy trình tham vấn tự nguyện xuất phát từ năng lực bổ sung hay thay thế thương lượng tập thể ở những DN không có công đoàn. 
Nhật Bản có sự kết nối chặt chẽ hơn giữa thương lượng tập thể và tham vấn lao động - quản lý. Trong hầu hết các trường hợp, thương lượng tập thể được tiến hành như một bước kéo dài hoặc một khía cạnh của quy trình tham vấn lao động - quản lý. Khoảng 22% công đoàn đã ký được thỏa ước tập thể thông qua chính quá trình tham vấn này mà không phải là quy trình thương lượng tập thể riêng. Trong khi đó, chỉ có khoảng 9% công đoàn ở Nhật Bản đã ký được thỏa ước tập thể thông qua thương lượng mà không cần sử dụng đến bất kỳ cơ chế tham vấn lao động - quản lý nào.
Quy trình tham vấn ở Nhật Bản được cả quản lý và công đoàn sử dụng như là một cơ chế để giải quyết kịp thời và thường xuyên các vấn đề sản xuất và quản lý mà khó có thể giải quyết được thông qua thương lượng tập thể. 
 
(Nguồn: Giới thiệu pháp luật về Quan hệ lao động của một số nước trên thế giới – CIRD)
 


Warning: file_put_contents(./log/1573988723_4711_909.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91