Nghị định 53/2014/NĐ-CP quy định việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện NLĐ, tổ chức đại diện NSDLĐ trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về QHLĐ

Cập nhật lúc: 30-05-2014 15:57:14

Ngày 26/05/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 53/2014/NĐ-CP quy định việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động.
 
Theo đó, việc lấy ý kiến phải tuân thủ pháp luật, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ, NSDLĐ.
 
Có 3 nội dung lấy ý kiến gồm: (1)- Chính sách, pháp luật về lao động liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ, NSDLĐ trong quan hệ lao động; (2)- Các biện pháp phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động; (3)- Báo cáo thực hiện các Công ước của Tổ chức Lao động quốc tế đã được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn.
 
Việc lấy ý kiến được thực hiện thông qua 3 hình thức: (1)- Lấy ý kiến bằng văn bản; (2)- Lấy ý kiến thông qua ban soạn thảo, tổ biên tập, ban chỉ đạo, ban nghiên cứu mà đại diện tổ chức đại diện NLĐ, tổ chức đại diện NSDLĐ tham gia; 3- Lấy ý kiến thông qua các cuộc họp, hội thảo, diễn đàn, hội nghị tham vấn mà đại diện tổ chức đại diện NLĐ, tổ chức đại diện NSDLĐ tham dự.
 
Nghị định cũng quy định về trách nhiệm lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước, trách nhiệm tham gia ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tổ chức NSDLĐ ở Trung ương khi cơ quan quản lý nhà nước có yêu cầu.
 
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/07/2014.
 
Tải văn bản: 53/2014/NĐ-CP
 


Warning: file_put_contents(./log/1574467221_6541_574.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91