Nghị định 95/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Cập nhật lúc: 22-05-2014 09:42:14

Ngày 22/08/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nghị định bao gồm các nội dung sau:
Chương I quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và quy định về phạt tiền.
Chương II quy định hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực lao động về: việc làm; hợp đồng lao động; đào tạo,bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề; đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể; tiền lương; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; an toàn lao động, vệ sinh lao động; lao động nữ; lao động chưa thành niên và một số loại lao động khác; giải quyết tranh chấplao động; công đoàn và vi phạm những quy định khác.
Chương III quy định hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội: vi phạm quy định về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; lập hồ sơ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; vi phạm các quy định khác về bảo hiểm xã hội.
Chương IV quy định hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Chương V quy định thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2013.NĐ 47/2010/NĐ-CP ngày 06/5/2010; NĐ 86/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010và NĐ 144/2007/NĐ-CP ngày 10/9/2007 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày NĐ này có hiệu lực./.
Tải văn bản: 95/2013/NĐ-CP


Warning: file_put_contents(./log/1576138248_816_129.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91