Nghị định 49/2013/NĐ-CP về tiền lương

Cập nhật lúc: 22-05-2014 09:38:32

Ngày 14/05/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.

Nghị định quy định chi tiết hai nhóm nội dung: (1) chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quy chế làm việc của Hội đồng tiền lương quốc gia; (2) nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.
Nghị định cũng quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong tổ chức thực hiện các quy định về cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia; xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013. Các quy định tại NĐ này được áp dụng từ ngày 01/5/2013. NĐ 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002; NĐ 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày NĐ này có hiệu lực thi hành.
Tải văn bản: 49/2013/NĐ-CP


Warning: file_put_contents(./log/1576140506_0934_860.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91