Nghị định 45/2013/NĐ-CP về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

Cập nhật lúc: 22-05-2014 09:35:25

Ngày 10/5/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 45/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Nội dung cơ bản của Nghị định gồm:
Chương về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi quy định: thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương; làm thêm giờ; nghỉ trong giờ làm việc; thời gian được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm; cách tính số ngày nghỉ hằng năm đối với trường hợp làm không đủ năm; nghỉ Tết Âm lịch. 
Chương về an toàn lao động, vệ sinh lao động bao gồm những quy định chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013. NĐ 195/CP ngày 31/12/1994; NĐ 06/CP ngày 20/01/1995; NĐ 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002; NĐ 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002; Điều 2 NĐ81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 và NĐ 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày NĐ này có hiệu lực.
Các quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động quy định tại Nghị định này được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân, trừ trường hợp văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến từng đối tượng này có quy định khác.
Tải văn bản: 45/2013/NĐ-CP
 


Warning: file_put_contents(./log/1576139818_8393_814.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91