Nghị định về dân chủ cơ sở tại nơi làm việc

Cập nhật lúc: 11-05-2014 16:20:05

 Nghị định về dân chủ cơ sở tại nơi làm việc

Ngày 19/6/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 quy định chi tiết Khoản 3, Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Các quy định chung tại Chương I về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, các nguyên tắc cơ bản và những hành vi nghiêm cấm khi thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.

Chương II quy định những nội dung quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc bao gồm: Những nội dung người sử dụng lao động phải công khai; Nội dung người lao động được tham gia ý kiến; Nội dung NLĐ được quyết định và nội dung NLĐ kiểm tra, giám sát.

Các hình thức thực hiện dân chủ tại nơi làm việc được quy định tại Chương III gồm có 3 hình thức chính: (1) Đối thoại tại nơi làm việc; (2) Hội nghị người lao động và (3) Các hình thức thực hiện dân chủ khác như: cung cấp và trao đổi thông tin, niêm yết công khai, qua hệ thống truyền thông, hòm thư góp ý kiến, tổ chức lấy ý kiến trực tiếp NLĐ; tự quyết định bằng văn bản, biểu quyết tại các cuộc họp và kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2013. Bãi bỏ Nghị định số 07/1999/NĐ-CP ngày 13/2/1999, Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007.

Tải văn bản: 60/2013/NĐ-CP


Warning: file_put_contents(./log/1576139894_8457_896.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91