Tiếp tục điều chỉnh lương và các chế độ chính sách đến năm 2020

Cập nhật lúc: 25-11-2013 14:49:36

Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, ngành trình các chế độ chính sách liên quan đến điều chỉnh tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công đến năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định 187/QĐ –TTg  phê duyệt Kế hoạch về “một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.
 
Cụ thể, trong quý I/2014, Bộ Nội vụ trình Chính phủ ban hành Nghị định về chính sách tinh giản biên chế. Năm 2014 và các năm tiếp theo, Bộ Nội vụ trình Chính phủ xem xét mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trên cơ sở khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế.
 
Về chính sách tiền lương đối với khu vực doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ- TB&XH) trình Chính phủ để trình Quốc hội ban hành Luật Tiền lương tối thiểu vào năm 2015. Sau khi Luật Tiền lương tối thiểu được Quốc hội thông qua, Bộ LĐ-TB&XH trình Chính phủ Nghị định hướng dẫn thi hành Luật này.
 
Đối với chính sách bảo hiểm xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ LĐ-TB&XH  trong Quý IV/2013 trình Chính phủ Quyết định triển khai thực hiện thí điểm bảo hiểm hưu trí bổ sung ở Việt Nam. Trong tháng 12/2013, Bộ LĐ-TB&XH trình Chính phủ để trình Quốc hội Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi. Sau khi Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi được Quốc hội thông qua, Bộ sẽ trình Chính phủ Nghị định hướng dẫn thi hành Luật này.
 
Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính trình Chính phủ Nghị định về đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương gắn với kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Trong Quý II/2014, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương gắn với kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách tiền lương thuộc phạm vi quản lý.
 
Cũng tại Kế hoạch này, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, ngành, cơ quan xây dựng 4 Đề án về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng đến năm 2020.
Theo dantri.com.vn


Warning: file_put_contents(./log/1574355671_6563_850.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91