Thành lập Cục Quan hệ lao động và Tiền lương

Cập nhật lúc: 30-05-2017 17:16:09

Ngày 24/5/2017, Bộ LĐTB&XH ban hành Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Quan hệ lao động và Tiền lương.

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương được thành lập trên cơ cở tổ chức lại Vụ Lao động - Tiền lương và Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động.

 

Lễ công bố Quyết định thành lập Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ngày 30/5/2017

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động, quan hệ lao động và tiền lương theo quy định của pháp luật. Theo đó, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng trình Bộ LĐTB&XH các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật về lao động; tiền lương; đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức đại diện người lao động.

Các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc Cục Quan hệ lao động và Tiền lương bao gồm:

  • Phòng Chính sách lao động
  • Phòng Quan hệ lao động
  • Phòng Tiền lương
  • Văn phòng
  • Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động

CIRD


Warning: file_put_contents(./log/1574464770_7925_625.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91