Kết thúc Dự án Quan hệ lao động Việt Nam - ILO giai đoạn 2013 - 2016

Cập nhật lúc: 14-09-2016 17:30:47

Dự án "Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, cơ chế xác định tiền lương, năng lực và các thể chế thực thi pháp luật lao động tại Việt Nam" gọi tắt là Dự án Quan hệ lao động Việt Nam - ILO đã có buổi họp ban chỉ đạo tại Khách sạn De L'Opera ngày 14/9/2016. 

Thành viên Ban chỉ đạo Dự án Quan hệ lao động Việt Nam - ILO

Kết thúc Pha II (từ tháng 10/2012 đến tháng 9/2016), Dự án Quan hệ lao động Việt Nam - ILO được đánh giá là hỗ trợ tích cực nhằm cải thiện hệ thống quan hệ lao động tại Việt Nam ở cấp trung ương, cấp địa phương và cấp doanh nghiệp tại các địa bàn mục tiêu. Trong số các kết quả đạt được, Dự án đã có tác động nổi bật trong việc: làm chuyển biến nhận thức cho các đối tác về tiêu chuẩn lao động quốc tế, về quan hệ lao động trong nền kinh tế thị trường; cải thiện được khuôn khổ pháp lý thông qua các hỗ trợ xây dựng/ ban hành nghị định hướng dẫn thi hành luật; thực hiện thí điểm các giải pháp đổi mới nhằm nâng cao vai trò của công đoàn ...

Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu đổi mới quan hệ lao động của Việt Nam đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hoá, có lẽ Việt Nam cần sự hỗ trợ nhiều hơn từ các tổ chức quốc tế.

CIRD

 


Warning: file_put_contents(./log/1579501725_2544_454.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91