Xây dựng, điều chỉnh thiết chế, cơ chế QHLĐ để phù hợp với cam kết quốc tế của Việt Nam

Cập nhật lúc: 12-08-2016 15:46:13

Ngày 12/08/2016, CIRD tổ chức Toạ đàm "Xây dựng, điều chỉnh thiết chế, cơ chế QHLĐ để phù hợp với cam kết quốc tế của Việt Nam" trong khuôn khổ hoạt động của Mạng lưới QHLĐ VIệt Nam.

Toạ đàm đã tập trung thảo luận một số vấn đề như sau:

- Hiện trạng về thiết chế QHLĐ, cơ chế QHLĐ và vai trò của nhà nước trong QHLĐ hiện nay

- Những yêu cầu đặt ra khi thực hiện các cam kết quốc tế, đặc biệt là việc thực hiện các tiêu chuẩn lao động quốc tế

- Các giải pháp đổi mới thiết chế, cơ chế QHLĐ đáp ứng các cam kết quốc tế

Điều chỉnh thiết chế, cơ chế QHLĐ được xác định không phải là sự đẽo gọt, bồi đắp cho vừa các cam kết mà thực chất đây là tiến trình cải cách hệ thống QHLĐ nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường mà Việt Nam đang xây dựng. Bởi vậy, vai trò quản lý nhà nước có lẽ cần phải tiến đến quản lý trên cơ sở bảo vệ quyền của các chủ thể trong QHLĐ.

CIRD


Warning: file_put_contents(./log/1574461548_9481_324.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91