Dự án QHLĐ Việt Nam - ILO, quá trình 5 năm hoạt động

Cập nhật lúc: 06-01-2015 15:24:39

Sau hơn 20 năm đổi mới, từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, VN đã nỗ lực trong việc chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Tuy nhiên, việc điều chỉnh và phát triển của hệ thống QHLĐ vẫn chưa theo kịp với tốc độ tăng trường của nền kinh tế đã và đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vwucj và thế giới. Nhiều quy định pháp luật về QHLĐ trở nên lạc hậu và chưa đi vào cuộc sống. Các xung đột giữa NSDLĐ và NLĐ ngày càng trở nên phức tạp dẫ tới tranh chấp lao động và đình công tự phát tăng nhanh.

Trong bối cảnh đó, Dự án QHLĐ Việt Nam – ILO ra đời nhằm hỗ trợ quá trình sửa đổi Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn và xây dựng năng lực các bên trong QHLĐ về đối thoại, thương lượng. Đồng thời nâng cao năng lực năng lực của tổ chức liên quan ở cấp quốc gia, cấp ngành.

Mục tiêu tổng thể: quan hệ lao động được củng cố thông qua việc nâng cao năng lực của các đối tác xã hội; các thiết chế hỗ trợ QHLĐ được sử dụng để thúc đẩy QHLĐ lành mạnh và giảm thiểu giải quyết tranh chấp lao động; pháp luật lao động được điều chỉnh từng bước phù hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế.

Kết quả chủ yếu của Dự án:

- 45 nghiên cứu khảo sát và 63 hội thảo, hội nghị chuyên gia nhằm hỗ trợ quá trình sửa đổi và ban hành Bộ luật Lao động 2012 và luật Công đoàn.

- 26 nghiên cứu khảo sát, 21 hội thảo, hội nghị chuyên gia góp phần hoàn thiện thể chế và tăng cường năng lực về QHLĐ;

- Thực hiện 4 nghiên cứu khảo sát và 1 hội thảo bàn về vấn đề cung cấp các dịch vụ và khả năng đại diện của các tổ chức của NSDLĐ.

- Tiến hành 11 nghiên cứu và 13 hội thảo góp phần vào quá trình cải cách tiền lương tối thiểu tại Việt Nam

Ngoài ra, VP Dự án còn tiến hành nhiều hỗ trợ khác. Cụ thể:

- 9 ấn phẩm được ban hành về các thông tin, thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế;

- Thực hiện 2 chuyến thăm và 5 chương trình học bổng nhằm mục tiêu tham quan mô hình, học hỏi kinh nghiệm;

- Thực hiện 18 nghiên cứu, 7 tọa đàm chuyên gia nghiên cứu và xây dựng mạng lưới, diễn đàn về QHLĐ.

Sau một thời gian triển khai, Dự án đã đạt được một số kết quả quan trọng góp phần ban hành Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn; cải tiến năng lực của CĐ bao gồm năng lực đại diện tại cấp cơ sở và vai trò điều phối của công đoàn cấp trên; hỗ trợ xây dựng hệ thống điều chỉnh và ấn định lương tối thiểu hiệu quả và bền vững; thúc đẩy thương lượng tập thể; làm cơ sở để Dự án pha II  được định hình và tiếp tục được thực hiện trong những năm tới./.

Tin liên quan

Warning: file_put_contents(./log/1574462088_1779_858.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91